Úterý 17. 7. 2018

 • Vysvědčení (vyvěšeno 17.06.2018)

  Vysvědčení se žákům bude vydávat v pátek 29.6., kromě žáků 9. ročníku. Vysvědčení si žáci přebírají osobně. V případě, že to není možné, lze vydat vysvědčení zákonnému zástupci nebo na základě plné moci jiné osobě.

  Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v admintrativní kanceláři, kde si je lze vyzvednou v průběhu prvního týdne v červenci nebo v posledním týdnu v srpnu. V jiné dny o prázdninách pak na základě telefonické domluvy na telefonu 515 534 916, 915. Pro vstup do školy využijte vchod ze Svojsíkova parku.

 • SNAG - Projekt Golf do škol - Start nováčků golfu ve ŠD ZŠ Komenského (vyvěšeno 1.6.2018)

 • Učíme se o přírodě v přírodě (vyvěšeno 29.05.2018)

  Jedním z témat učiva přírodovědy žáků čtvrtého ročníku jsou ekosystémy.  V letošním roce jsme se zaměřili přímo na slavkovské ekosystémy: pole, les – obora, park, louka, mokřady. A proč si o tom povídat v lavicích, když to máme přímo „pod nosem“. Proto se žáci, pod dohledem paní učitelek, vydali do terénu. 

  Samozřejmě předcházela teoretická příprava: rozdělení do skupin (jedna skupina jeden ekosystém), domluva, co budeme sledovat, potřebné vybavení (fotoaparáty, hrníčkové lupy) a blok na poznámky. A můžeme jít. Každá skupinka se zaměřila hlavně na svůj ekosystém, ale zároveň sledovala i ostatní. Třeba získané poznatky budou potřebovat při písemném opakování. Zajímavosti zachytili na svých fotoaparátech a v poznámkových blocích. Ve škole i doma měli možnost své poznatky z exkurze zpracovat do prezentace, kterou předvedli před spolužáky.

  Zajímavá byla i prezentace na téma „Protipovodňová opatření ve Slavkově“. Elenka na svém fotoaparátu zachytila jednotlivé části tohoto opatření a dokázala svým spolužákům vysvětlit jejich význam.

  A to není vše. V měsíci červnu máme domluvenou procházku slavkovským mokřadem se zasvěceným výkladem pana Petra Navrátila. Už chystáme dalekohledy a moc se těšíme.

  Některé fotografie, které pořídili žáci, můžete vidět na našich webových stránkách.

  Hana Stárková

 • Výstava - Egypt (vyvěšeno 28.05.2018)

  Egypt – "Je tiens l'affaire !"

  Egypt je pro mnohé z nás místem letních dovolených. Jezdíme tam za teplem, k moři, ale také za památkami. Školní výlet se nám do Egypta uspořádat ještě nepodařil. Zajeli jsme alespoň si v prosinci do Vídně na stálou expozici egyptského umění.

  A tam vzešel nápad uspořádat výtvarnou výstavu naší školy. Od ledna pracovali žáci v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností, seznamovali se se starověkým Egyptem, památkami, kulturou a posmrtným životem tehdejších obyvatel.

  Kreslili egyptské božstvo, malovali šperky k oděvům, vytvořili velkou školní encyklopedii nebo modelovali kanopy a posvátné kočky. Ti menší skládali velbloudy, ušili si svoje vlastní sandály nebo si vytvořili masku podle Tutanchamona. Nechybí ani sarkofág s „pravou“ mumií. Ale je toho samozřejmě mnohem více. Výstava byla slavnostně zahájena již 5.června 2018 v 15 hodin v prostorách školního sklepení na staré budově (vstup od kostela). Prostory jsou to krásné, tajemné a plné překvapení. Provázet vás budou dvě záhadné Egypťanky. Budete se také moci vyfotit ve staroegyptském fotokoutku. Nebo se dozvíte, co znamená ten zvláštní název naší výstavy.

  Výstavu můžete navštívit během celého června, stačí si jen zazvonit. Jste všichni srdečně zváni.

  Jana Ševčíková, učitelka VV

 • GDPR - zpracování osobních údajů (vyvěšeno 18.05.2018)

  Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které se týká ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováváním. Toto nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu - zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Sdělujeme zákonným zástupcům našich žáků, že naše škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona a tudíž je zákonný zástupce povinnen tyto údaje škole poskytnout a škola k jejich zpracování nepotřebuje souhlas zákonného zástupce.

  V ostatních případech, kdyby škola potřebovala zpracovávat osobní údaje žáků, vyžádá si od zákonného zástupce souhlas se zpracováním. Jedná se vždy o takové aktivity, které slouží k prezentaci školy na veřejnosti. V převážné míře jde o uveřejňování fotografií, videozáznamů a výrobků žáků nejen na webových stránkách školy a dále k přihlašování žáků na soutěže, výstavy a další akce pořádané školou nebo jinými organizacemi. Poskytnutý souhlas v tomto případě může zákonný zástupce kdykoliv odvolat.

  Pověřencem pro správu osobních údajů v naší organizaci je město Slavkov u Brna, IČ: 00292311, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lstibůrková, tel. 544 121 102, e-mail: veronika.lstiburkova@meuslavkov.cz.

  Jakékoliv dotazy v dané věci posílejte na adresu podatelna@zskomslavkov.cz nebo pověřenci.

  Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

 • Přihlášky do školní družiny (vyvěšeno 02.05.2018)

  Od 1.9.2018 budeme otevírat 6. oddělení školní družiny. Školní družina je společná pro obě základní školy a proto je potřeba předat přihlášky vedoucí školní družiny T. Haškové v budově ZŠ Komenského a to nejpozději do 31. května

 • Výsledky talentové zkoušky do sportovní třídy (vyvěšeno 26.04.2018)

  U talentových zkoušek uspěli žáci vedení pod evidenčním číslem:

  1 až 14, 16, 17, 21 až 32.

  Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy

 • Výsledky řízení - zápis do 1. ročníku pro šk. r. 2018/19 (vyvěšeno: 24. 04. 2018)

  Zápis do prvního ročníku pro šk.r. 2018/2019 – výsledky řízení

  Ředitel školy rozhodl v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, že přijal k základnímu vzdělávání tyto uchazeče vedené pod registračním číslem:

  4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

  Bližší informace podá paní zástupkyně Hana Stárková, tel.: 515 534 911

  Pozn.: na základě novely školského zákona se zveřejněním seznamu žáků přijatých do prvního ročníku považuje rozhodnutí o přijetí za doručené. Žáci mohou být zveřejnění pouze pod registračním číslem, které obdrželi u zápisu.

  Mgr. Vladimír Soukop v.r., ředitel školy

 • Do galerie byly přidány fotografie z Krásenska (vyvěšeno: 05. 03. 2018)

 • Olympijské hry v Brně (vyvěšeno: 16. 02. 2018)

  Olympijské hry jsou hlavním cílem sportovcova snažení, proto jsme nemohli na ZŠ Komenského ponechat tuto velkou sportovní akci bez povšimnutí. V úterý 13. února jsme s nejmladší sportovní třídou 6.C navštívili Olympijský festival v Brně a  zažili jsme na vlastní kůži olympijskou atmosféru tím, že jsme si vyzkoušeli některé zimní olympijské sporty. Nejprve si kluci a dívky obuli snowboardové boty, nasadili helmy a vyjeli na prknech do snowparku a poté je čekalo hlavní lákadlo - běžkařský okruh s biatlonovou střelnicí. Na vypůjčených běžkách si mladí sportovci vyzkoušeli kombinaci běhu a střelby z laserové pušky. Děti byly unešeny brněnským sportováním a mnohé pomýšlely na to, že svoji návštěvu zopakují ještě jednou i s rodiči.

 • V Občanské výchově na městském úřadě (vyvěšeno: 12. 01. 2018)

  V Občanské výchově v 6. ročníku právě probíráme vše o obci a jejím uspořádání. Rozhodli jsme se s kolegyněmi zatraktivnit výuku a využít možnosti navštívit se všemi šestými třídami Městský úřad ve Slavkově. Zasvěceným průvodcem se nám stal pan tajemník Fiala, který nás provedl nejzajímavějšími místnostmi úřadu. Žáci se podívali do obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Celou exkurzi jsme pak ukončili v pracovně starosty, kde nás pozdravil pan starosta. V průběhu akce se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí, seznamovali se s fungování důležitých orgánů města, nahlédli do městské kroniky a došlo i na krátké opakování učiva, kdy se pan tajemník při svém výkladu tu a tam ptal na různé věci související s tématem obcí a jejich uspořádání. Poslední v řadě exkurzí proběhla 10. ledna se třídou VI.A, která se bohužel jako jediná neviděla s panem starostou. Žáci dle ohlasů byli nadšeni a moc se jim líbila i budova a vnitřní interiér městského úřadu. Velký dík patří panu tajemníkovi za ochotu, zajímavé povídání a čas strávený s dětmi.

  Martin Bauer, učitel OV

 • Multimediální učebnice (vyvěšeno: 14. 11. 2017)

  Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnice pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnice najdete v levém menu, odkaz Elektronické učebnice.

 • Platný školní řád (vyvěšeno: 06. 09. 2017)

  Dne 4.9.2017 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
      a. Docházka do školy
      b. Omlouvání žáků
      c. Vnitřní režim - školní družina a klub
      d. Stravování ve školní jídelně
      e. Zacházení se školním majetkem
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Výchovná opatření
  5. Přestupy žáků
  6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

  Úplné znění řádu zde. 
  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

 • Spolek rodičů a přátel školy - stanovy (vyvěšeno: 12. 01. 2017)

  Stanovy spolku zde.

 • Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (vyvěšeno: 26. 10. 2016)

  V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

  Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

  Vladimír Soukop, ředitel

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna