Pondělí 10. 8. 2020

Školní jídelna - informace pro strávníky

   Stravné pro NOVÉ STRÁVNÍKY začínáme vybírat 25.8.2020 od 7.00 do 14.30 každý pracovní den. Zájemci se dostaví  s dostatečným finančním obnosem (cena stravy, čipu – www.zskomslavkov.cz), kde si uhradí hotově obědy (700 Kč), pokud děti nemají objednánu ISIC kartu, uhradí také čip (150 Kč), svačinky (250 Kč dopolední, 200 Kč odpolední). Následující platby budou již bezhotovostní. Veškeré informace budou předány při prvním kontaktu v kanceláři školní jídelny.
   PŮVODNÍ STRÁVNÍCI, kteří se již stravovali v loňském školním roce, pošlou zálohovou platbu k 20. srpnu 2020 na měsíc září 2020, variabilní symbol zůstává stejný z minulého školního roku.

Monika Boubínová
vedoucí stravování

Informace pro rodiče (aktualizováno: 7. 7. 2020 9.30 hod.)

Všem našim žákům a jejich rodičům přeji slunečné léto a zasloužený odpočinek od dnů plných výuky, spoustu radostného pohybu a těším se na osobní setkání v září 2020.

Pedagogům i nepedagogickým pracovníkům děkuji za odvedenou práci, která letos opravdu nebyla jednoduchá. Doufám, že v době dovolené načerpají spoustu sil a optimismu do dalších dnů.

Věra Babicová
ředitelka školy


  Školní klub (nové)

   Vážení rodiče,
reagujeme na Váš zájem o možnost pobytu větších dětí ve škole v době,  kdy čekají na odpolední zájmovou činnost a od  září 2020 otevíráme školní klub, v němž bude mít každý den 30 dětí možnost setrvat v prostorách školy až do 16.00 hod. K dispozici jim budou knihy, hry, mohou se zabývat výtvarnou nebo sportovní činností, popřípadě si mohou psát domácí úkoly a připravovat se na výuku na další den.
   Zvolit můžete docházku celotýdenní  - platba 100 Kč za měsíc nebo v jednotlivé dny – vždy za každý den 20 Kč měsíčně. Klub je určen pro žáky ZŠ Komenského, kteří nenavštěvují družinu. Přednostně budou přijímáni žáci 2. stupně a žáci 1. stupně, kteří nebyli přijati do školní družiny.
   Přihlášky je možno vhodit do poštovní schránky (vchod od Svojsíkova parku) nebo doručit osobně do kanceláře školy od 17. srpna 2020.

Přihlášku, vnitřní řád a vzdělávací program školního klubu najdete zde, případně pod odkazem "Školní klub" v levém sloupci.

Věra Babicová


  Informace pro rodiče žáků školní družiny

   Vážení rodiče,

všichni zájemci o školní družinu, kteří odevzdali zápisový lístek a doposud nebyli vedením školy vyrozuměni o skutečnosti, že jejich dítě nebylo přijato k docházce do školní družiny, jsou do školní družiny ve školním roce 2020/2021 přijati. Kapacita školní družiny je naplněna.

Věra Babicová

   Žádost o vrácení zaplaceného školného za dobu uzavření školní družiny od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 z důvodu mimořádných opatření stáhnete >> zde.


   Předání vysvědčení

   Obědy žáků 1. a 2. stupně ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 jsou centrálně odhlášeny.

   Během letních prázdnin se mohou nevydaná vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy v těchto termínech: od 1. 7. 2020 do 3. 7. 2020 a od 17. 8. 2020 do 31. 8. 2020
 


  Informace pro nově nastupující žáky

   Všichni noví žáci, kteří budou nastupovat na naši školu 1.9.2020, potřebují pro přístup do školní budovy a pro objednávání a vydávání obědů ISIC kartu pro školáky.

   Z tohoto důvodu budeme potřebovat následující:
1. Žádost o vystavení ISIC karty
2. Fotografie dítěte portrétového typu! – Fotografii na ISIC kartu odevzdejte spolu s žádostí, případně ji pošlete v elektronické podobě na e-mail podatelna@zskomslavkov.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte. Fotografii můžete pořídit i pomocí mobilního telefonu proti bílé zdi.
3. 250 Kč – Poplatek za ISIC kartu.
4. Základní údaje do školní evidence - Budeme potřebovat vyplnit formulář, údaje jsou nezbytnou součástí školní matriky.

   Vše výše uvedené odevzdejte nejpozději do 18. 6. 2020 v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové, pondělí až čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. Kancelář najdete na staré budově, vchod od kostela, první patro, vedle ředitelny. 

   ISIC karty budou k vyzvednutí od 25. 8. 2020 v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové. 

   Rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí, vezmou ISIC kartu a dostatečnou finanční částku (více informací u vedoucí školní jídelny), a dostaví se do kanceláře školní jídelny k paní Boubínové od 25.8.2020 v době od 7.00 do 14.00 hod., kde dostanou veškeré informace. 

Přílohy ke stažení a odkazy:
Průvodní dopis k ISIC kartě 
Žádost o ISIC kartu 
Žádost o ISIC kartu - elektronické vyplnění 
Informační povinnost ISIC karta 
Základní údaje do školní evidence 
Informace pro strávníky 
Přihláška ke stravování 
Zápisový lístek do školní družiny (pokud jste již neodevzdali)


  Pokyny pro užívání prostor školy

   Pro zajištění bezpečnosti je nezbytné dodržování těchto pravidel:
1. Před začátkem výuky žáci nevstupují do prostor školy, vyčkají příchodu pedagoga, vedoucího, atd., dodržují bezpečnou vzdálenost a mají roušku.
2. Po vstupu se přezují do obuvi určené pro vnitřní prostory.
3. Pedagogové odvedou žáky do tříd.
4. Ve společných prostorách je povinnost nosit roušku.
5. Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
6. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku při dodržení stanoveného odstupu mezi žáky – 2 m.
7. V každé používané učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
8. Po skončení výuky se nezdržujte v prostorách školy.


   Pokyny pro užívání prostor tělocvičen

   Pro zajištění bezpečnosti je nezbytné dodržování těchto pravidel:
1. Před začátkem tréninku nevstupujte do prostor tělocvičen, počkejte prosím před vstupem do budovy na příchod trenéra, dodržujte bezpečnou vzdálenost a použijte roušku.
2. Přijďte již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Svoji venkovní obuv ukliďte do igelitového sáčku a následně do své sportovní tašky, kterou umístíte dle instrukcí správce.
3. Před vstupem do tělocvičny použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce (uložené u správce).
4. Sportovci při sportování v tělocvičně nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti roušku mít musí.
5. Všechny osoby nosí ve společných prostorách roušky.
6. Šatny a sprchy používat nelze. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost. Dodržujte správný postup při mytí rukou   a následnou dezinfekci.
7. Po skončení tréninku se nezdržujte v prostorách školy.


   Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

   Bližší informace o zajištění přítomnosti žáků 1. stupně naleznete v příloze. Pokud jste škole nahlásili zájem o výuku, vstup žáků do školy je možný pouze s vyplněným čestným prohlášením (viz druhá příloha), které vytisknete, vyplníte a v den nástupu ho žák odevzdá ve škole.
  Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole a jejích podmínkách
  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 


   Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

   Bližší informace o zajištění přítomnosti žáků 9. ročníku naleznete v příloze. Pokud jste škole nahlásili zájem o výuku, vstup žáků do školy je možný pouze s vyplněným čestným prohlášením (viz druhá příloha), které vytisknete, vyplníte a v den nástupu ho žák odevzdá ve škole.
   Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole a jejích podmínkách
   Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 


   Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

   Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
   Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 


 

   Žádost o ošetřovné

    Po dobu omezení volného pohybu osob budou potvrzovány žádosti o ošetřovné dětí na sekretariátu školy vždy v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.00 hod.

    Žádost o ošetřovné podávají rodiče dětí do 13 let u svého zaměstnavatele. Tiskopis se skládá ze 2 oboustranných tiskopisů A4. Školské zařízení vyplňuje na obou tiskopisech sekci A. Rodič vyplní sekci B na prvním tiskopisu, který předá do zaměstnání. Ze zaměstnání po vyplnění druhé strany předají na OSSZ. Druhý list slouží v případě výměny rodičů na ošetřovném. V poučení na tiskopisech je případně vše vysvětleno.

   Pro OSVČ - Potvrzení o uzavření školy 

   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k elektronickému vyplnění
   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k vyplnění na PC
   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k ručnímu vyplnění

   Podrobné informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení od ČSSZ


Úřední deska

Rozvrh a známky si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení. Pro více informací klikněte zde.

 


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, jako místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 45, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

 2, 3, 4,  6, 7, 8,  10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100.

 

1._trida_rozhodnuti.pdf

 

  Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 (aktualizováno 2.4.2020)

   V souladu s opatřením MŠMT k zápisům pro školní rok 2020/2021 bude zápis organizován bez osobní přítomností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. 

   Pro podávání žádostí opřijetí stanovuji termín 6. 4. 2020 - 22. 4. 2020

   Požadovanou dokumentaci je možno doručit  :

 • v daném termínu osobně na podatelnu školy vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 11. 00 
 • poslat poštou - datum odeslání musí být  nejpozději 22. 4. 2020
 •  datovou schránkou ( ID schránky: 35bxijk)
 •  emailem s elektronickým podpisem (podatelna@zskomslavkov.cz)
 • popř. vhodit do schránky u vchodu od Svojsíkova parku - při zvolení tohoto způsobu uveďte kontaktní emailovou adresu pro potvrzení přijetí přihlášky a učinění výzvy k jejímu potvrzení.


   Povinnost zapsat dítě k docházce do ZŠ
   Zápis se týká dětí, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2020 (děti narozené od  1. 9. 2013 do 31. 8. 2014). Všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku. 
 

   Doručovací adresa:
   ZŠ Komenského Slavkov u Brna, p.o.
   Komenského 495
    684 01 Slavkov u Brna

   Doklady, které je nutné na školu doručit:

 • kopii rodného listu dítěte - bez úředního ověření
 •  vyplněnou dokumentaci (vyberte buď a) nebo b)):
a) žádost o přijetí žáka  k základnímu vzdělávání
b) žádost o odklad povinné školní docházky  +
1. doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů nebo doporučení
                                                                              klinického psychologa
                                                                    2. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Pokud žádost nepodává zákonný zástupce dítěte, musí doložit i platnou  plnou moc.

 

Na ZŠ Komenského budou ve školním roce 2020/2021 otevřeny 3 první třídy.


Kritéria pro přijetí
1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice uvedené v obecně závazné vyhlášce města Slavkov u Brna č.2/2019 ze dne 18. 2. 2019
2. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec
3. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna
4. dítě s trvalým pobytem mimo Slavkov u Brna a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec
5. ostatní
 
Zákonným zástupcům, kteří se nedostaví osobně, bude elektronicky zasláno registrační číslo, pod kterým  budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 

   Některé důležité formuláře a dokumenty ke stažení

   Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 
   Žádost o odklad školní docházky 
   Zápisový lístek a vnitřní řád školní družiny
   Informace o školní družině 
   Plná moc 
   Vyhláška města 2/2019 – o spádovosti 

Ve Slavkově u Brna 19. 3. 2020
Mgr. Věra Babicová
ředitelka školy


Kritéria pro přijetí do sportovní třídy ve školním roce 2020 -2021 

 

Aktuální informace k talentovým zkouškám do sportovní třídy pro šk. rok 2020-2021

Z důvodu mimořádných opatření se termín talentových zkoušek do sportovní třídy odkládá!

Pokud jste dosud přihlášku neodevzdali, posílejte prosím do konce března vyplněnou (naskenovanou) přihlášku na e-mail: podatelna@zskomslavkov.cz

Podle aktuální situace a počtu přihlášek vedení školy do konce dubna rozhodne o dalším postupu.

Renáta Macharová

Informace pro rodiče
Kritéria pro přijetí
Přihláška 
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 


Výroční zpráva za rok 2018/19 (vyvěšeno 29.9.2019)
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna - kalendář akcí

Seznam novinek

Kalendář

termín  čas  akce  kde  zúčastní se
         
Út 1.10. celý den Výukový program ZOO Brno VI.A,B
St 2.10. celý den Procházka městem s pověstmi Brno V.A
Čt 3.10. celý den Procházka městem s pověstmi Brno V.B
Pá 4.10. celý den KK přespolní běh Hodonín postupující z OK
Út 8.10. celý den Výukový program IPS Vyškov IX.B
St 9.10. celý den Výukový program IPS Vyškov IX.C

Čt 10.10.

7.00 - 15.00 h Sběr papíru u ZŠ ve Svojsíkově parku celá škola
Út 15.10. 15.00 h Ukázková hodina pro rodiče žáků 1. ročníku I.A, I.B
Čt 17.10. 9, 10, 11 h Výchovný koncert - Réva gymn. sál školy celá škola
Pá 18.10. celý den Výukový program - Čarovné býlí Rozmarýnek II.A, B
Po 21.10. celý den Dopravní výchova Dopravní hřiště Vyškov IV.A
Út 22.10. od 8.00 h Vánoční fotografování přihlášení žáci
St 23.10. celý den Dopravní výchova Dopravní hřiště Vyškov IV.B
Čt 24.10.   Veletrh vzdělávání Vyškov 9. roč.
Čt 24.10. 8.55 - 10.45 Budeme čtenáři - MAP 1. roč.
Út 29.10-St 30.10.   Podzimní prázdniny    
31.10. celý den Výukový program ZOO Brno VI.C,D
1.11. celý den Výstava minerálů Tišnov 9. roč.
12.11. celý den Výukový program ZOO Brno VIII.A, B
12.11.

 

15.00 - 17.00

15.15 - 17.15

Schůzky s rodiči:

1. stupeň (2. - 5. ročník)

2. stupeň (6. - 9. ročník)

zákonní zástupci
13.11. celý den Pasování čtenářů DS 2. roč.
14.11. celý den Výukový program IPS Vyškov IX.A
14.11. 13,00 - 14,00 Workshop MAP - OZOBOTI ŠD - 2. oddělení ŠD - 2. oddělení
15.11. 13,00 - 14,00 Workshop MAP - OZOBOTI ŠD - 4. oddělení ŠD - 4. oddělení
18.11. celý den Výukový program ZOO Brno VII.A, B
20.11. 8.55 -9.40 Čas proměn - výukový program dívky 7. roč.
20.11. 10.00 - 12.30 Bát, či nebát se...? - výukový program - rizikové faktory IX.A, B, C
27.11. 13,30 - 14,30 Čertoviny gymnastický sál 1. oddělení
29.11. 10.55 - 12.35 Šk. kolo olympiády v ČJ 6.D vybraní žáci 8. a 9.roč.
29.11. 8,00 - 11,40 Projektový den: Bitva u Slavkova knihovna 2. a 3. ročníky
2.12. 10,00 - 11,40 Výukový program Napoleon zámek VIII.C
2. 12. 8,00 - 11,40 Postupné testování žáků - školní úspěšnost I.A žáci I.A
3. 12. 8,00 - 11,40 Postupné testování žáků - školní úspěšnost I.B žáci I.B
3.12. celý den Projekt - Německé zemské gymnázium Brno VIII.A
5.12.

8.30 - 9.30

10.15 - 11.15

11.45 - 12.45

Anglické divadlo Společenský sál Bonaparte

3. - 5. roč.

třídy 2. stupně

třídy 2. stupně

6.12. od 8,00 Mikuláš na 1. stupni třídy 1. stupně žáci 1. stupně
6.12. 13,00 - 14,00 Workshop MAP - OZOBOTI ŠD - 6. oddělení ŠD - 6. oddělení (Tyršova)
11.12. 13,00 - 14,00 Workshop MAP - OZOBOTI ŠD - 3. oddělení ŠD - 3. oddělení
12.12. 15.00 - 17.00 Vánoční setkání s přáteli školy celá škola
13.12. 13,00 - 14,00 Woklshop MAP - OZOBOTI ŠD - 1. oddělení ŠD - 1. oddělení
16.12. 13,30 - 14,30 Workshop MAP - OZOBOTI ŠD -. 5. oddělení ŠD - 5. oddělení
17.12. celý den Okresní kolo ve florbale starší dívky Rousínov  
19.12. celý den Mravencovo desatero, Sojčí lumpárny - výukový program Jezírko I.A, III.A
19.12. 13,00 - 14,30 Vánoční besídka s nadílkou ŠD - 1. - 6. oddělení 1. - 6. oddělení ŠD
20.12. celý den Sportovní olympiáda tělocvičny 2. stupeň
20.12. 10.00 Filmové představení - Dumbo SC Bonaparte 1. stupeň
23.12.2019 - 3.1.2020   Vánoční prázdniny   celá škola
7.1.2020

15.00 - 17.00

15.15 - 17.15

Schůzky s rodiči:

1. stupeň (1. - 5. ročník)

2. stupeň (6. - 9. ročník)

zákonní zástupci
7.1. 2020 16,00 Schůzka - kariérové poradenství knihovna zákonní zástupci vycházejících žáků
7.1. 2020 17,15 Schůzka - VP Krásensko - 6. roč. knihovna zákonní zástupci zúčastněných žáků
7.1. 2020 17,15 Schůzka LVVZ - 7. roč. divadelní sál školy zákonní zástupci zúčastněných žáků
10.1.2020 celý den Mravencovo desatero, Sojčí lumpárny Jezírko I.B, III.B
10.1.2020 17.00 Exhibice Glitter Stars sportovní hala ZŠ  
17.1.2020 13,30 - 14,30 Netradiční zimní olympiáda sportovní hala ZŠ 3.,4. a 5. oddělení ŠD
21.1.2020 celý den KK - ČEPS CUP ve florbale Brno postupující žáci 1. st.
22.1.2020 13,30 - 14,30 Netradiční zimní olympiáda gymnastický sál ZŠ 1. oddělení
23.1.2020 celý den KK ve florbale sportovní hala ZŠ postupující děvčata 8. a 9. roč.
27.1.2020 14.00 Pedagogická rada divadelní sál pedagogičtí pracovníci
29.1.2020 7,30 - 11,00 Výukový program - Cesta sluneční soustavou planetárium Brno V.A, V.B
30.1.2020 13,00 - 14,00 Netradiční zimní olympiáda malá tělocvična ZŠ 2. oddělení
30.1.2020  

Vysvědčení za 1. pololetí

1. stupeň - konec výuky - 11,40

2. stupeň - konec výuky - 12,35

  TU
31.1.2020 20.00 - 02.00 Školní ples Společenské centrum Bonaparte  
5.2. 2020 13,00 - 14,30 Karneval s klaunem gymnastický sál ZŠ všechna oddělení ZŠ
3.-5.2.2020   Výukový pobyt Krásensko žáci 6. roč. - 1. turnus
5.-7.2.2020   Výukový pobyt Krásensko žáci 6. roč. - 2. turnus
8.2.-14.2.2020   Zimní lyžařský kurz Horní Bečva VII.C + výběr 7. roč.
17.-21.2.2020   Jarní prázdniny    
25.2. 2020   Olympiáda - zeměpis kat. B Vyškov vybraní žáci
26.2. 2020   Olympiáda zeměpis kat.C Vyškov vybraní žáci
27. 2. - 26. 3. 9,45 - 12,45 Plavání - II.B Brankovice žáci II.B
5.3.2020 8,00 - 11,40 1. pomoc - projektový den 4.A,5.A,5.B IV.A,V.A,V.B
9.3.2020 9,00 -9,45 Velikonoční dílna DDM Slavkov u Brna žáci III.A
10.3.2020 8,00 - 11,40 Interaktivní projektová výuka - 1. pomoc prostory ZŠ žáci 6. ročníku
11.3.2020 8,00 - 11,40 Jarní fotografování - zrušeno zájemci z 1. stupně
11.3.2020 13,00-14,30 Družina má talent - zrušeno gymnastický sál všechna oddělení ŠD
12.3.2020 celý den Projekt PolyGram - zrušeno Německé zemské gymnázium Brno VII.B
17.3.2020 8.00 - 11.40 Výukový program Dental Prevention - zrušeno 1. a 2. třídy školy 1. a 2. ročník
19.3.2020 celý den Výukový program Anthropos Brno - zrušeno Anthropos Brno IV.A, IV.B
25.3.2020   Miniveletrh povolání - zrušeno SC Bonaparte žáci 7. a 8. ročníku
26.3.2020   Z provozních důvodů funguje školní družina pouze do 15,00 hod. - zrušeno    
7.4.2020

15.00 - 17.00

15.15 - 17.15

Schůzky s rodiči: zrušeno

1. stupeň (1. - 5. ročník)

2. stupeň (6. - 9. ročník)

zákonní zástupci
14.-15.4.2020   Příjmačky na SŠ - přeloženo   žáci 9. ročníku
16.-17.4.2020   Příjmačky na SŠ - přeloženo   žáci 5. ročníku
20.4.2020 14.00 Pedagogická rada divadelní sál pedagogičtí pracovníci
23.4.2020 15.15 Talentovky do sportovní třídy - zrušeno tělocvičny ZŠ žáci 5. ročníku
od 11. 5. 2020   Příprava na přijímací zkoušky na SŠ IX.A,B,C žáci 9. ročníku
od 25. 5. 2020   Výuka školních skupin třídy - stará budova žáci - 1. stupeň
od 8. 6. 2020   Konzultační skupiny

třídy - nová budova 

1. patro

žáci - 2. stupeň
8. 6. 2020   Přijímací zkoušky na SŠ - 9. ročník   žáci 9. ročníku
9. 6. 2020   Přijímací zkoušky na SŠ - 5. ročník   žáci 5. ročníku
10. 6. 2020   Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků VIII.B,VII.C,VII.A Valníčková,Katrincová,Ježková, Hašková
25. 6. 2020 bude upřesněn Předávání vysvědčení - 2. stupeň třídy 2. stupně TU a žáci 2. stupně
26. 6. 2020 bude upřesněn Předávání vysvědčení - 1. stupeň třídy 1. stupně TU a žáci 1. stupně
30 .6. 2020   Konec školního roku 2019/2020    

 

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna